Regulamin

REGULAMIN PORTALU TRIATHLONOWY.PL

I Definicje:

Portal – internetowa platforma www.triathlonowy.pl umieszczona na serwerach wirtualnych nazwa.com pod adresem www.triathlonowy.pl, w ramach której Dostawca świadczy Usługi.

Dostawca-portal Triathlonowy.pl

Forum dyskusyjne – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swojej opinii na dany temat na wybranych stronach Portalu.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.

Serwis-usługa dostępna pod adresem www.triathlonowy.pl , w ramach której udostępnianie danych oraz umożliwienie wprowadzenia ich przez użytkownika .

Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi informacji w formie listu elektronicznego, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

Profil – strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystać Dostawca na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

Plany Treningowe – informację dostępne na stronie serwisu triathlonowy.pl, gotowe, przykładowe, programy treningowe dostosowane do różnego poziomu wytrenowania;

Treść niniejszego regulaminu została przygotowana w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast przedmiotem regulacji regulaminu są warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu społecznościowego www.Triathlonowy.pl znajdującego się pod adresem internetowym http://www.triathlonowy.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. Kontakt z Administratorem Serwisu możliwy jest pod adresem e-mail: aW5mb0B0cmlhdGhsb25vd3kucGw=

 

REJESTRACJA I LOGOWANIE W SERWISIE

Użytkownik logując się oświadcza, że dokonuje akceptacji niniejszego regulaminu oraz, że w żaden sposób nie został przymuszony do akceptacji niniejszego regulaminu.

Użytkownik oświadcza, że nie będzie korzystał ze strony w jakichkolwiek niezgodnych z prawem celach, a wszystkie materiały przesyłane, transmitowane lub udostępniane przez portal nie będą: naruszały praw osób trzecich, praw autorskich, znaków towarowych lub patentów, nie będą obraźliwe lub szkodliwe wobec dowolnej osoby, nie będą naruszały prawa do prywatności dowolnej osoby lub jej praw publicznych, nie będą stanowiły jakiegokolwiek zagrożenia wobec osób i mienia, nie będą naruszały prawa Rzeczypospolitej Polskiej ani innych porozumień międzynarodowych. Użytkownik rejestrując konto w Serwisie www.triathlonowy.pl zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Serwis www.triathlonowy.pl podanych podczas rejestracji i w trakcie użytkowania Serwisu danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r (Dz.U. nr 133 z 1997r).

Użytkownik gwarantuje, że nie będzie korzystał z portalu w celu zastraszania lub nękania innych osób i nie będzie podejmował działań, które miałyby na celu uszkodzenie, przeciążenie lub pogorszenie stanu działania portalu.

Użytkownik rejestrując konto w Serwisie www.triathlonowy.pl wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach statystycznych, reklamowych, informacyjnych czy marketingowych oraz wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjnych oraz reklamowych w postaci wiadomości e-mail.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie ze swojego konta i zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich danych dostępowych do portalu. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swoich danych dostępowych do portalu osobom trzecim.

Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały umieszczone na swoim profilu w Serwisie www.triathlonowy.pl

Zabronione jest podczas rejestracji w Serwisie umieszczanie w loginie wszelkich danych kontaktowych - takie konta zostaną automatycznie blokowane.

Wszelkie próby uzyskania dostępu do konta Użytkownika przez osoby trzecie powinny być natychmiast zgłoszone do Administratora portalu. Portal nie odpowiada za żadne straty dotyczące Twojej osoby spowodowane poprzez nieautoryzowane użycie Twojego konta, jednak Użytkownik może być odpowiedzialny za straty dotyczące portalu lub innych osób spowodowane takim nieautoryzowanym użyciem.

Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych podczas rejestracji konta i oświadcza że nie będzie podszywał się pod inne osoby. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych umieszczonych w portalu za każdym razem kiedy taka zmiana następuje.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie treści lub też inne informacje, które zamieszcza w portalu nie są poufne i są wyłączną własnością portalu.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

Jeden Użytkownik nie może posiadać w Serwisie więcej niż jednego konta, tj. jednego identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z Serwisu.

Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu materiałów w Serwisie, przyznaniu im legitymacji prasowych, nagród pieniężnych lub rzeczowych, uprawnień do usuwania Komentarzy lub wpisów na forum dostępnym w Serwisie. Operator może cofnąć przyznane uprawnienia bez uzasadnienia

Dokonując Rejestracji , Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne

udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Dostawcy sublicencję na Komentarz, Materiał lub Wypowiedź. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie

Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu Materiałów, Komentarzy lub Wypowiedzi, za których publikację w Serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty tego wynagrodzenia w podwójnej wysokości na rzecz Operatora

Operator lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Materiały, Komentarze, Wypowiedzi i wpisy na forum dostępnym w Serwisie, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami. Usunięcie Materiału, Komentarza, Wypowiedzi lub wpisu na forum nie wymaga uzasadnienia.

 

UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO:

Korzystania z Serwisu w sposób nie łamiący zasad tego Serwisu.

Dodawania, modyfikowania zdjęć, filmów (robiąc to oświadcza, że jest ich autorem lub właścicielem i posiada zgodę na ich publikowanie).Modyfikowania i usuwania danych zapisanych w Serwisie w dowolnym momencie. Zablokowania dostępu innym Użytkownikom (wybranym lub wszystkim) do swoich zdjęć, filmów.

Wypowiadania się w tematach grup na dowolny temat jednak nie obrażając innych Użytkowników ani nie łamiąc obowiązującego prawa oraz szkalowania osób trzecich i instytucji.

Tworzenia grup dyskusyjnych nie obrażając innych Użytkowników ani nie łamiąc obowiązującego prawa oraz szkalowania osób trzecich i instytucji.

Komentowania, oceniania treści innych Użytkowników o ile opcja ta nie będzie przez nich zablokowana i nie obrażając innych Użytkowników ani nie łamiąc obowiązującego prawa oraz szkalowania osób trzecich i instytucji.

Udziału w rankingach, konkursach organizowanych przez www.triathlonowy.pl

 

ZABRANIA SIĘ:

Publikacji materiałów, których nie jest się właścicielem lub nie posiada się zgody na ich publikację.

Publikacji materiałów łamiących polskie prawo tj. materiały łamiące prawo osób trzecich, materiały rasistowskie, materiały nawołujące do przemocy, materiały nawołujące do nietolerancji i nienawiści, zdjęć lub filmów o zabarwieniu erotycznym czy pornograficznym z udziałem zwierząt lub dzieci oraz innych materiałów łamiących polskie prawo.

Używania wulgaryzmów.

Obrażania innych Użytkowników Serwisu.

Umieszczania danych kontaktowych w innych miejscach niż do tego wyznaczone.

Umieszczania w miniaturce profilu zdjęć wulgarnych, niecenzuralnych.

Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam), prowadzenia nieuzgodnionej z Operatorem Serwisu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej i marketingowej, w szczególności stosowanie piramid finansowych, rozsyłanie przy użyciu danych Użytkowników ujawnionych w Serwisie próbek, ulotek czy kuponów promocyjnych, stosowanie programów pozwalających na globalne przeszukiwanie sieci internetowej („crawlowanie”) czy wykorzystywanie robotów do pobierania treści internetowych z Serwisu

 

UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA :

Że jest jedynym właścicielem wszelkich praw do publikowanych przez siebie za pośrednictwem portalu treści lub ma wyłączne prawo lub licencję do tych treści.

Że wyraża zgodę na to by publikowane przez niego materiały wchodziły w skład bazy danych portalu i były prezentowane na stronach portalu.

Że zapoznał się z polityką prywatności zamieszczonego na stronie pod adresem internetowym: http:// www.triathonowy.pl i akceptuje w całości jego treść co poświadcza rejestrując się w portalu www.triathlonowy.pl

Administrator portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia ze strony lub zniszczenia dowolnych treści, które naruszają niniejsze warunki.

 

ADMINISTRATOR:

Administrator portalu ma możliwość żądania potwierdzenia wiarygodności wstawianych przez Użytkownika zdjęć, przy czym Administrator nie jest w żaden sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować wstawione przez Użytkownika zdjęcie.

Właściciel portalu, który korzysta z treści publikowanych przez Użytkownika zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym Regulaminie, nie będzie zobowiązany do wypłacenia Użytkownikowi honorarium autorskiego lub innego wynagrodzenia za korzystanie z publikowanych przez Użytkownika treści.

Administrator zapewnia sobie wyłączne prawo do decydowania o stosowności materiałów publikowanych w portalu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie materiałów opublikowanych przez Użytkownika w portalu.

Administrator jest właścicielem niniejszego Regulaminu i zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i wykorzystywania Regulaminu bez jego pisemnej zgody.

 

WERYFIKACJA KONT

Zarejestrowani Użytkownicy portalu www.triathlonowy.pl mają możliwość

Dzięki rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu oraz do wszystkich danych udostępnionych przez pozostałych Użytkowników Serwisu w tym: kontaktowania się z wszystkimi członkami społeczności, przeglądanie ich profili i korzystanie z udostępnionych przez nich materiałów.

Użytkownik niezarejestrowany - Brak weryfikacji uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z pełni funkcjonalności oferowanych przez Serwis. Przede wszystkim tyczy się to ograniczeń związanych z wyszukiwaniem i przeglądaniem profili pozostałych Użytkowników oraz możliwości kontaktowania się z nimi za pomocą udostępnionych w serwisie narzędzi.

Administracja portalu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i błędy spowodowane przez operatorów internetowych i operatorów telefonii komórkowej przyczyniające się do złego funkcjonowania portalu.

Portal nie jest odpowiedzialny za działania podejmowane przez Użytkownika oraz za wszelkie szkody wynikające z działalności Użytkowników.

Administrator nie gwarantuje ciągłego i bezawaryjnego działania portalu, a w szczególności nie odpowiada za przerwy w działaniu portalu wynikające z przyczyn niezależnych od Administratora takich jak problemy dotyczące działania linii telefonicznych, usług i systemów informatycznych, serwerów i łącz internetowych.

Administrator portalu w żaden sposób nie odpowiada za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania z portalu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które publikowane są przez Użytkowników portalu i za straty wynikające z publikacji w/w materiałów.

Użytkownik oświadcza, że ani on ani jego spadkobiercy nie będą wysuwali żadnych roszczeń w stosunku do Administratora portalu wynikających z poniesienia dowolnego uszczerbku lub strat rzekomo wynikających z powodu wykorzystywania dowolnej opublikowanej bądź też przeglądanej na portalu treści. Użytkownik zgadza się zrezygnować z wszelkich roszczeń i pretensji względem Administratora portalu, które wynikają z jednorazowego lub ciągłego korzystania z niniejszego portalu.

Administracja portalu zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o funkcjonalnościach oferowanych przez portal, włączając w to możliwość ich modyfikowania, dodawania lub usuwania bądź też przebudowywania portalu zgodnie z własnym zamysłem.

Administrator strony nie gwarantuje ani nie obiecuje uzyskania określonych efektów w związku z używaniem strony.

Administrator portalu nie gwarantuje rzetelności i kompletności i aktualności, braku błędów, braku złośliwego oprogramowania w kodzie strony. Użytkownik świadomy jest niebezpieczeństwa i wszelkich skutków jakie przynosi ze sobą korzystanie z portalu. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia własnego komputera poprzez instalację odpowiednich zabezpieczeń na swoim komputerze chroniących go przed wirusami, niechcianym oprogramowaniem i innym szkodliwym oprogramowaniem.

Administracja Serwisu www.triathlonowy.pl ma prawo do usuwania oraz blokowania kont łamiących regulamin portalu. Administrator może bez podania przyczyny usunąć materiały lub profile, które według niego łamią lub naginają regulamin Serwisu lub polskie prawo.

Administracja Serwisu www.triathlonowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa lub praw autorskich poprzez Użytkowników portalu www.triathlonowy.pl

Administracja portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe lub moralne poniesione przez Użytkowników Serwisu.

Administracja portalu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieautoryzowanego logowania do profilu osób trzecich w skutek zastosowania niewystarczająco skomplikowanego hasła do profilu lub innych rażących zaniedbań bezpieczeństwa ze strony Użytkowników.

Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulamin w każdym momencie bez konieczności informowania Użytkowników oraz bez podania przyczyny.

Administracja zastrzega sobie prawo do zlikwidowania portalu w każdej chwili bez podania przyczyny.

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator niezwłocznie opublikuje aktualny tekst Regulaminu na łamach portalu. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją nowego regulaminu. W gestii Użytkownika leży bieżące śledzenie regulaminu w celu zapoznania się z wprowadzanymi zmianami. Administrator informuje Użytkowników portalu o zmianie regulaminu poprzez wskazanie daty jego ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego opuszczenia portalu.

W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu Administrator portaluwww.triathlonowy.pl może nałożyć czasową blokadę na konto Użytkownika lub też może usunąć jego konto i zablokować danemu Użytkownikowi dostęp do portalu. W szczególnych przypadkach Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i poinformowania Użytkownika o tym fakcie.

Użytkownik może skasować swoje konto samodzielnie albo zażądać usunięcia swojego profilu po uprzednim skontaktowaniu się z administracją Serwisu. Administrator w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

W przypadku powstania sporu lub roszczeń, rozstrzygane będą one w miejscu zamieszkania właściwym dla Administratora Serwisu.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora;

Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W celu ich usunięcia należy zwrócić się do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres aW5mb0B0cmlhdGhsb25vd3kucGw= Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. podając link do właściwego profilu Użytkownika;

Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Dostawcę do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług;

Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia Umowy.

Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie danych.

Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących

danych technicznych i technologicznych:

adres IP;

wywołany adres internetowy (URL);

adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu triathlonowy.pl

rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta;

innych informacji transmitowanych protokołem http.

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów, trojaków, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

-wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych;

- natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;

Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa

 

PRZEPISY KOŃCOWE

Operator będzie dokładał nieustannej staranności, aby prowadzony przez niego Serwis był wolny od błędów i usterek zagrażających Użytkownikom, jednak ze względu na specyfikę działalności jaką jest prowadzenie Serwisu internetowego nie gwarantuje, że takowe nigdy nie powstaną (np. wirusy komputerowe, trojany, wiadomości spam).

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w skutek korzystania przez niego z Serwisu. Regulamin jest dostępny pod adresem www.triathlonowy.pl.

Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Operator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Operatorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.

W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Operatorem a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Operatora.

UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ I ZROZUMIAŁ TREŚĆ REGULAMINU W CAŁOŚCI ORAZ, ŻE AKCEPTUJE W PEŁNI WSZYSTKIE JEGO POSTANOWIENIA.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Operator.

 1. Operator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Operator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisów Internetowych Triathlonowy.pl

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisów Internetowych Triathlonowy.pl oraz w celu wykonania przez Operatora usług w ramach Serwisów Internetowych Triathlonowy.pl, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisów Internetowych Triathlonowy.pl oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisów Internetowych Triathlonowy.pl

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą służyć do weryfikacji, czy osoba korzystająca z Serwisów Internetowych triathlonowy.pl spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

 1. Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Operatora (w tym Serwisów Internetowych triathlonowy.pl), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby odwiedzające Serwisy Internetowe triathlonowy.pl mogą zapoznawać się z treścią bez założenia Konta oraz bez podawania danych osobowych, jednakże aby korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisów Internetowych triathlonowy.pl należy dokonać rejestracji w Serwisach Internetowych triathlonowy.pl

 1. Dla założenia Konta wymagane jest podanie w odpowiednim formularzu następujących danych Użytkownika: Nazwę Użytkownika (Nick), adres e-mail oraz hasło.

 1. Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 1. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisów Internetowych triathlonowy.pl w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem - dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Operatora. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkownika, podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora w ramach usług Serwisów Internetowych triathlonowy.pl.

 1. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisów Internetowych triathlonowy.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 1. Operator wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Serwisy Internetowe triathlonowy.pl zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisami Internetowymi triathlonowy.pl w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.

 2. Operator informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisów Internetowych triathlonowy.pl używane są przez Operatora pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Serwisów Internetowych triathlonowy.pl, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisów Internetowych triathlonowy.pl. Uzyskane przez Operatora informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym korzystającym z Serwisów Internetowych triathlonowy.pl. Korzystający z Serwisów Internetowych triathlonowy.pl w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Operator informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisów Internetowych triathlonowy.pl może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.